Pravice in obveznosti naročnika

Naročnik se obvezuje, da bo posredoval izvajalcu vse zahtevane informacije in materiale, ki jih le-ta potrebuje za uspešno izvršitev pogodbenih nalog.

Izvajalec lahko od naročnika zahteva dodatne vsebine, podatke, dostopne informacije in druge materiale, brez katerih ne more dokončati projekta in do katerih izvajalec sam nima dostopa.

Pogodbeni stranki bosta vse informacije in dokumente, ki so jima bili posredovani kot zaupni, varovali kot poslovno skrivnost.

Naročnik pred začetkom dela prejme osnutek grafične podobe. Izvajalcu mora v 3 delovnih dneh sporočiti, ali mu grafična podoba ustreza. Če z grafično podobo ni zadovoljen, lahko pošlje dodatna navodila in zahteva delno ali popolno spremembo grafične podobe, vendar lahko to naredi le enkrat (vsak dodaten popravek za katerokoli multimedijsko storitev je obračunan – 30€).

Med popravke se ne štejejo dela, ki bi bistveno spremenila izgled ali funkcionalnost storitve (npr. bistvena sprememba grafične podobe, vključno s spremembami barv, nalaganje oz. izdelava dodatnih modulov ali funkcionalnosti, sprememba postavitve prve strani ali drugih podstrani, sprememba načrta 3D-modela ipd. …).

Izvajalec bo naročniku pred zaključkom projekta predstavil izdelek. Naročnik mora v 3 delovnih dneh poslati popravke oz. spremembe na spletnem mestu ali drugi grafični storitvi. Izvajalec bo spremembe in popravke izvedel v najkrajšem možnem času. Ko bodo vsi popravki zaključeni, se projekt smatra za zaključenega.

Pravice in obveznosti izvajalca

Izvajalec mora naročniku omogočiti predogled grafične podobe spletnega mesta. Naročnik v 3 delovnih dneh sporoči, ali je grafična podoba ustrezna. Če grafična podoba naročniku ne ustreza, ima možnost poslati dodatna navodila. Avtor mora grafično podobo delno ali v celoti spremeniti po navodilih, vendar le enkrat v trajanju projekta.

Izvajalec ima pravico, da se pod svoje avtorsko delo podpiše in da doda povezavo na svojo spletno stran.

Izvajalec ima pravico, da svoje delo razstavi, razmnožuje in predstavlja javnosti kot lastno referenco.

Izvajalec ni dolžan vpisovati izdelkov in kategorij v spletno trgovino, razen če ta pogodba ne določa drugače.

Izvajalec v spletno trgovino vnese le testne izdelke, ki služijo za prikaz funkcionalnosti, izgleda in možnost preizkusa.

Izvajalec delovnih datotek ne pošilja, saj so avtorska lastnina. Naročnik lahko odkupi delovne datoteke za dodatnih 150 % cene naročenega izdelka.

Za izvedbo vseh dodatnih funkcionalnosti, dodelav in drugih bistvenih sprememb se naročnik in izvajalec dogovarjata ločeno.

Pogodbeni rok

Rok začne teči, ko naročnik izvajalcu priskrbi vse zahtevane vsebine in druge materiale, ki jih naročnik potrebuje za izdelavo storitve. Poslana vsebina mora biti poslana v zadnjem izvodu in lektorirana (dodatni popravki/vnašanja besedila se obračunajo po ceniku).

Način plačila

Naročnik izvajalcu na transakcijski račun nakaže avans v višini 20 % vrednosti projekta. Ostalih 80 % naročnik plača 8 dni po zaključku projekta. Kot zaključen projekt izvajalec pošlje naročniku končno storitev z vodnim žigom manjše resolucije oz. zaklenjeno datoteko. Ko je projekt plačan v celoti, se naročniku pošlje izdelek.

Pogoji gostovanja